Консултативен център “Заедно с надежда”

Консултативен център за лица и семейства “Заедно с надежда” е естественото продължение на дейността на Фондация “Надежда за малките” и нашият стремеж да подкрепяме семейството като най-доброто за всяко дете. Консултативният център е насочен към биологични родители, осиновители и приемни родители.

За кого е подходящо

Дейността на Центъра е насочена към следните целеви групи

 • Новородени деца. Бебета, отделени от родното семейство или в риск от изоставяне поради ранна възраст на майката, самотно родителство/липса на подкрепа от близки, наличие на насилие в семейството, бедност, здравословни проблеми на детето или родителите; проблеми със зависимости у родителите, многодетност на семейството;
 • Деца от 0 до 7 години. Неглижирани, малтретирани, откъснати от родното семейство деца или такива в риск от изоставяне,
 • Бременни жени в риск. Бъдещи майки в ситуация на бедност, самотно майчинство, ниска възраст, заболяване, зависимости, насилие;
 • Биологични и/или разширени семейства на деца. Възрастни, имащи нужда от подкрепа за отпадане риска от изоставяне на детето или за реинтеграцията му;
 • Осиновители и приемни родители. Възрастни с потребност от подкрепа в процеса на изграждане на здрава семейна среда, подкрепа и съдействие в процесите на опознаване с детето, плавен адаптационен период и консултиране при възниканали трудности;
 • Самозаявили се семейства. Родители, имащи нужда от помощ във възстановяването на стабилността и спокойствието в семейството, преминаващо през различни трудности и кризи.

С какво можем да ви помогнем

Направления на дейността

 • Ранна интервенцияУстановяване и насочване/дефиниране на потребностите и ефективно въздействие от най-ранен етап от развитието на децата. Включване на мултидисциплинарен екип от специалисти
 • Превенция на изоставянето. Предотвратяване откъсването на деца от родните им семейства посредством психологическа помощ, материална подкрепа, въздействие чрез обучение и информация, съдействие пред институции;
 • Реинтеграция на децата в родното семейство. Преодоляване обстоятелствата довели до откъсване от семейната среда, ограничаване периода на живот на децата извън семейството и връщането им в него чрез обучение на възрастните за формиране на родителски умения и знания, подкрепа и съдействие за установяване на материална основа на семейството. Подкрепа във взаимодействието с институции – здравни, социални, правни, образователни;
 • Подкрепа в процеса по осиновяване. Консултации, обучения, провеждане активен опознавателен процес между деца и осиновители, опора в след осиновителния период за формиране и поддържане на привързаност и връзка на доверие между тях, помощ в справянето с различни трудности и проблеми;
 • Подкрепа в процеса по приемна грижа. Обучение на приемни родители, провеждане процес на опознаване между деца и приемни родители, осъществяване на  плавен преход на малките към новата среда,  материална подкрепа, придружаване в грижата;
 • Подкрепа на семейства в криза. Подкрепа на семействата, преживяващи тежки периоди – разпад на връзката между партньорите, трудности във взаимоотношенията родител-дете, проблеми със зависимости на детето, риск от отпадане от училище,  преживявания свързани с насилие чрез консултации, обучения, групи за взаимопомощ, събития за обмяна на опит и подкрепа;
 • Подкрепа на семейства без изявени проблеми. Имаме стремежа да бъдем от полза за семействата, които отговорно и всеотдайно са приели родителската си роля и се стараят да я осъществяват възможно най-добре. По пътя на израстването на децата като стойностни, достойни, изпълнени с добродетели млади хора пред родителите се появяват множество трудности, въпроси с нееднозначен отговор, не леки решения. Тук идва нуждата и възможността за психологически консултации, информационни срещи и тематични семинари. Важно е да се подпомогне заздравяване на семейните процеси, изясняване и формиране на насоки на родителския подход, създаване и поддържане на увереност у родителите;
 • Обучение на доброволци. Подготовка на хора, които имат желание да помагат на деца от уязвими групи чрез обучителни модули за ранно детско развитие, грижа за бебето и малкото дете, последствия на неглижирането и откъсването от семейството върху детското здраве и нервно-психичното развитие. Обучените доброволци стават част от живота на децата, подобряват грижата за тях, предоставят им възможност за общуване, изграждане на привързаност с повече положителни хора, обогатяват познанията им за света.

Радослава Куцарова Ръководител на КЦ

Ради е ръководител на ЦОП – Консултативния център “Заедно с надежда”. Тя има десет годишен професионален опит отдаден на бебета и деца лишени от родителска грижа. Започна работа на 01 юни 2019г. Тя свързва дейността си с това... Виж още

Лиценз за социална услуга за деца №1350 27.11.2018г.

Обхват на лиценза – център за обществена подкрепа.
Притежателя на лиценза има право да предоставя социални услуги за деца.

Издаден от Държавна агенция за защита на детето, Република България.

Удостоверение за регистрация № 00843-0005/ заповед № РД1-467/30.11.2018г.

за предоставяне на социални услуги: център за обществена подкрепа издадено от Агенция за социалното подпомагане, Република България.

Нашият подход

Ние от фондация „Надежда за малките” насочваме активни усилия към благополучието на децата в техните семейства чрез дейността на консултативен център „Заедно с надежда”, намиращ се на територията на ЦНСТ „Малка къща”.

Екипът на центърa е съставен от професионалисти с дългогодишен опит в работата с деца в риск – социални работници, психолози и педагози. Ние сме опора на малките и техните родители, близки, осиновители, приемни родители при справянето с появилите се пред тях трудности. Целта, която ни води е децата да растат щастливи в семейство.

Консултативният център е естествено развитие на дейността на фондация „Надежда за малките” осъществявана в двата Центъра за настаняване от семеен тип, а именно – пълноценна грижата за бебета в среда подобна на семейната, предотвратяване на институционално отглеждане и негативните му последствия върху развитието на децата, стимулиране и подкрепа на родителството. Характерен и специфичен подход в това отношение на професионалистите от фондацията е предоставяне на възможност на родителите (биологични, осиновители, приемни ) да заемат активно своята роля още преди да са встъпили в нея официално.  Участват активно в живота и обгрижването на децата в къщите за бебета – хранене, къпане, обличане, извеждане на разходка, игри, формиране на умения и пр. Целта ни е възрастните да са изградили обективна представа за изискванията към позицията им на родители и увереност в своята  подготовка в това отношение. Важна грижа за нас е добрата адаптация и плавния преход на децата към настъпващите промени, за това децата гостуват в бъдещия си дом, като се запознават с новата  обстановка, личните си вещи и членовете на разширеното семейство. Осигурява се възможността детето да прекарва пълноценно времето със своите родители/осиновители/приемно семейство.

Връзката между екипа и семействата продължава и след настаняването на детето в неговото семейство. На родителите се предоставя възможност ежедневно да се консултират за трудности, проблеми или да задават своите въпроси относно всичко, което ги притеснява. Организират се ежегодно мащабни събирания и празници, на които се канят всички деца и техните семейства, доброволци, приятели, с цел продължаване на връзките както между децата, техните семейства и екипът на двете Къщи. Обратната връзка от семействата показва колко ценно е това не само  за децата, но и за техните родители, които се чувстват като общност от едно голямо семейство и им помага да не са изолирани.

Ние знаем кое е най-добро за малките и подчиняваме усилията си на това да го постигнем. Съпътстваме децата и семействата им от появата на необходимост от помощ и подкрепа до нейното пълно отпадане.

Екипът на Консултативния център включва психолог, семеен консултант, педагог, социален работник и клиничен социален работник.

Камелия СлавчеваКонсултативен център “Заедно с надежда”