Консултативен център

Консултативен център за лица и семейства “Заедно с надежда” е естественото продължение на дейността на Фондация “Надежда за малките” и нашият стремеж да подкрепяме семейството като най-доброто за всяко дете. Проектът е насочен към биологични родители, осиновители и приемни родители.

Работата на екипа на центъра в голямата си част ще бъде под формата на индивидуални консултации и работа на терен – ще посещават семействата и ще им помагат на място. Ние познаваме децата и искаме да предадем цялото си знание по най-достъпния и естествен начин – като бъдем до Вас винаги, когато имате нужда от нас.

В рамките на дейността на Консултативния център ще се провеждат тематични срещи на групи родители, в които ще се обсъждат важни теми, касаещи развитието и възпитанието на всяко дете. С помощта на специалисти родитителите ще разширят своите познания за децата и техните нужди. А темите ще бъдат определени след предварително проучване сред самите родители.

При отбелязването на 5-тия рожден ден на “Малката къща” (20 юни 2015 г.) обявихме създаването на Клуб “Родители на надеждата. Той също е част от тази ни цел – да създадем среда за общуване и взаимопомощ между всички нас – родители, осиновители, приемни родители и професионалисти. Едно защитено пространство, в което да можете да разкажете за своите радости, тревоги и предизвикателства в грижата за децата, да откриете отговори на въпросите си, да намерите разбиране и подкрепа – от професионалисти и приятели.

Екипът на Консултативния център включва психолог, семеен консултант, педагог, социален работник и клиничен социален работник.

 • Надежда за малките лого

  Надежда за малките

   

 • EEA Grants

  Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

  EEA Grants

 • IMG_3630

  Консултативен център

   

Проект “Консултативен център за лица и семейства “Заедно с надежда” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg

Екип

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Надежда за малките” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Miryana ZaharievaКонсултативен център