Последни новини

Новостите в дейността на Фондация “Надежда за малките” във връзка с Консултативен център “Заедно с надежда”

На 22 юли екипът на Консултативен център “Заедно с надежда” проведе работна среща с представители на институции и НПО организации. Благодарим на колегите, които се отзоваха в този летен период, за ползотворната дискусия.

Представихме Проекта “Консултативен център за лица и семейства „Заедно с надежда”, чиято цел е разширяване на вече предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на деца на възраст от 0 до 3 г. и семейства в риск, ползвали или настанени в двата центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) на Фондация “Надежда за малките”.

Обсъдихме новостите в нашата дейност, благодарение на този проект, и идеи как да се подкрепя семейството да придобие онези умения, които ще го направят устойчива и подкрепяща среда в интерес на детето.

Част от дейностите по проекта, като индивидуално консултиране и кризисни интервенции, са били част от нашата работа и досега. В рамките на проекта ще ги систематизираме и доразвием, за да сме още по-полезни, и то на повече семейства.

Новото за дейността на Фондация “Надежда за малките” по този проект е провеждането на тематични групи с родители. Темите са избрани от самите родители, след като направихме проучване сред тях. Целта е по време на тези срещи родителите да споделят своите тревоги, притеснения, вълнения и радости и да получат мнения и съвети както от специалисти, така и от останалите родители, които вече са натрупали опит и са минали по същия път. Срещите ще започнат през септември 2015 г. и ще продъжат до март 2016 г.

Работата на терен също е новост. Представители на нашия екип ще посещават семействата в техния дом, за да им помагат на място с изграждане на умения, които са необходими за качествена грижа за децата.

Нашата задача е да подпомогнем приемни родители и осиновители в процеса на напасване, след като детето вече е при тях.
Да се изгради и заздрави връзката родител-дете.

Целият проект “Консултативен център “Заедно с надежда” е разработен в отговор на нуждите на семействата, с които ни е срещнала работата.

Проектът „Консултативен център за лица и семейства “Заедно с надежда” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

www.ngogrants.bg


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “Надежда за малките” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Надежда за малкитеНовостите в дейността на Фондация “Надежда за малките” във връзка с Консултативен център “Заедно с надежда”

Свързани новини